Online Registration - Graduate School Chulalongkorn University

ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2020 ถึง 31/03/2020

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2563

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

วันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร ดูจากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

01-02-2020 00:13

ข้อควรระวัง

1. สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

** หากมีการยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนธนาคารในการชำระเงินได้

2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จาก เอกสารประกอบหลักสูตร

04-02-2020 13:13